Pages

ای نگاری ذوالجناح

مرضیه ستوده


عمه‌‌جان نصرت که فوت کرد، ما همه زاد و رودش از اقصا نقاط دنیا در تورنتو دورهم جمع شدیم. ما هم که تک تک‌مان خوب است اما ترکیب‌مان پدیده‌ای است برای خودش.